Nuclear STKC
บทความปี
l
l
l
l
l
 
สรุปบทความเอสทีเคซี 2554
การปฏิบัติงานภายใน สทน.
 1. การพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ปีงบประมาณ 2554
 2. การพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ปีงบประมาณ 2554
 3. การพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สำหรับบุคลากรภายในสถาบัน ปีงบประมาณ 2554
 4. การพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ระดับประเทศสำหรับบุคลากรภายนอก ปีงบประมาณ 2554
 5. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ
 6. การฉายรังสีแกมมามีผลต่อน้ำหนักโมเลกุล ของโปรตีนในสารละลายไหมอย่างไร
ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค
 1. การประชุมวิชาการ IAEA Fusion Energy Conference ครั้งที่ 23 11-16 ตุลาคม 2553 ประเทศเกาหลีใต้
 2. ใช้นิวทริโนตรวจหาเครื่องปฏิกรณ์ฟิชชันลับได้ ! (Neutrinos could detect secret fission reactors)
 3. ลำดับเหตุการณ์ฉบับสมบูรณ์เรื่องโครงสร้างของอะตอม (A Complete Timeline for Atomic Structure)
 4. ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับอนุภาคทางฟิสิกส์
 5. เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด อวยพรปีใหม่ 2554
 6. เครื่องมือวัดอนุภาคนิวทริโนที่ขั้วโลกใต้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
 7. เลขผามายา 1 เกมทายจัตุรัสกล และเลขกล
 8. เลขผามายา 2 แมจิกนัมเบอร์ทางนิวเคลียร์ (nuclear magic number)
 9. อิเล็กตรอนโวลต์ : Electron Volt (eV)
 10. โมเดลโครงสร้างของนิวเคลียส
 11. พลังงานยึดเหนี่ยว : Binding Energy
 12. ไอน์สไตน์ค้นพบ E = mc2 จริงหรือ ?
พลังงานนิวเคลียร์
 1. วิวัฒนาการของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
 2. ความปลอดภัย ความมั่นคง และการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์ Nuclear Safety, Security and Safeguards
 3. อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ และ มาตราระหว่างประเทศ ว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์
 4. ความรับผิดสำหรับความเสียหายทางนิวเคลียร์ Liability for Nuclear Damage
 5. ปรัสเซียนบลู (Prussian blue)
 6. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทอเรียม : อนาคตของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลังจากวิกฤตการณ์ฟุกุชิมะ The Future of Nuclear Power after Fukushima:Thorium Reactors?
 7. ทอเรียม : ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 8. ทานตะวันแทบไม่ช่วยในการขจัดการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี Sunflowers next to useless for nuclear decontamination
ไอโซโทปรังสี
 1. การแก้วิกฤตการขาดแคลน Mo-99 ในระยะยาว โดยการใช้เครื่องเร่งอนุภาคที่ CERN ผลักดันการผลิต An accelerator- driven production of Mo-99 at CERN as along-term solution to the current world crisis in diagnostic medical imaging
 2. การขาดแคลนไอโซโทปรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์จะกลายเป็นเรื่องธรรมดา
 3. ไอโซโทปรังสีในการแพทย์ (Radioisotopes in Medicine)
 4. การผลิตไอโซโทปรังสีทางการแพทย์ด้วยรังสีเอกซ์ : Producing medical isotopes using X-Rays
นิวเคลียร์ รังสี และการใช้ประโยชน์
 1. คุณค่าของแหล่งผลิต
 2. การประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาหารฉายรังสี ครั้งที่ 2 (2nd ISO/TC34/WG10 “Food Irradiation”) ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา 3-5 พฤศจิกายน 2553
 3. มองดูอะตอมที่ขอบของแกรฟีน
 4. ภาพถ่ายเอกซเรย์ไขปริศนาอาหารมื้อสุดท้ายของหอยดึกดำบรรพ์
 5. โรคกลัวรังสี : RADIOPHOBIA
 6. ซีทีสแกน
 7. ไขลึกปริศนาลับจากภาพวาด…..ด้วยเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์
 8. นาฬิกาอะตอม (atomic clock) เล็กที่สุดในท้องตลาด : Atomic clock is smallest on the market
 9. เอกซเรย์นี้……..เพื่อใคร…….
 10. การกระเจิงนิวตรอนกับการกระเจิงรังสีเอ็กซ์
 11. อนุมูลอิสระและรังสี
 12. กึ่งหนึ่งของความร้อนใต้พิภพเกิดจากการสลายกัมมันตรังสี
 13. เทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์พืชระดับอุตสาหกรรม
ประวัติศาสตร์นิวเคลียร์
 1. 6 นักวิทยาศาสตร์ผู้พลิกประวัติศาสตร์นิวเคลียร์โลก - 1.คำนำ และ ลำดับเหตุการณ์
 2. 6 นักวิทยาศาสตร์ผู้พลิกประวัติศาสตร์นิวเคลียร์โลก - 2. ปฐมบท
 3. 6 นักวิทยาศาสตร์ผู้พลิกประวัติศาสตร์นิวเคลียร์โลก - 3. ผู้ศึกษาปรากฏการณ์กัมมันตภาพรังสี
 4. 6 นักวิทยาศาสตร์ผู้พลิกประวัติศาสตร์นิวเคลียร์โลก - 4. แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) เจ้าของสมการ E = mc2
 5. 6 นักวิทยาศาสตร์ผู้พลิกประวัติศาสตร์นิวเคลียร์โลก - 5. เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford) ผู้ค้นพบนิวเคลียสของอะตอม
 6. 6 นักวิทยาศาสตร์ผู้พลิกประวัติศาสตร์นิวเคลียร์โลก - 6. ออทโท ฮาน (Otto Hahn) ผู้ค้นพบการแบ่งแยกนิวเคลียส
 7. 6 นักวิทยาศาสตร์ผู้พลิกประวัติศาสตร์นิวเคลียร์โลก - 7. ลีโอ ซีลาร์ด (Leo Szilard) ผู้คิดปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์
 8. 6 นักวิทยาศาสตร์ผู้พลิกประวัติศาสตร์นิวเคลียร์โลก - 8. เอนรีโก แฟร์มี (Enrico Fermi) ผู้ประดิษฐ์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องแรกของโลก
 9. 6 นักวิทยาศาสตร์ผู้พลิกประวัติศาสตร์นิวเคลียร์โลก - 9. บทส่งท้าย
 10. การค้นพบใดของรัทเทอร์ฟอร์ดที่ยอดเยี่ยมที่สุด ?
 11. บางอย่างที่รัทเทอร์ฟอร์ดอาจทิ้งไว้ให้
การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ครั้งที่ 12 (วทน. 12)
 1. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 12 (วทน.12)
 2. วทน.12 : การพัฒนาสายพันธุ์แมลงวันผลไม้เพื่อใช้ในการจำแนกแมลงที่เป็นหมัน
 3. วทน.12 : การศึกษาวงจรชีวิตและการผสมพันธุ์ของแมลงวันผลไม้สายพันธุ์หลังขาว
 4. วทน.12 : การศึกษาผลการฉายรังสีทำหมันต่อแมลงวันผลไม้สายพันธุ์หลังขาว
 5. วทน.12 : ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่าง Bactrocera dorsalis (Hendel) สายพันธุ์หลังขาว กับสายพันธุ์จาก ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 6. วทน.12 : การปรับปรุงไหมไทยพันธุ์สำโรง 1 โดยใช้รังสีแกมมา
 7. วทน.12 : การศึกษาผลของสารละลายโปรตีนไหมต่อคุณภาพของผลมังคุด
 8. วทน.12 : การปรับปรุงประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในกากเมล็ดสบู่ดำด้วยวิธีการฉายรังสีแกมมา
 9. วทน.12 : ผลของอะลูมิเนียมซัลเฟตต่อการสะสมของแคดเมียมในข้าว
 10. วทน.12 : การสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี : กรณีศึกษาเฉพาะปัญหาการปฏิบัติงาน
 11. วทน.12 : การตรวจสอบความถูกต้องของเทคนิคทางนิวเคลียร์บนแผ่นฟิล์ม CR-39 สำหรับวัดการกระจายขนาดของฝุ่นรังสี ของนิวไคลด์ลูกหลานเรดอน
 12. วทน.12 : การศึกษาวิธีการประเมินความปลอดภัยโรงงานจัดการกากกัมมันตรังสี ก่อนการทิ้งกากถาวร ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ SAFRAN
 13. วทน.12 : การตรวจวัดสปีชีส์ของยูเรเนียม (VI) ในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยวิธี TRLFS
 14. วทน.12 :การประเมินกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นในตัวอย่างดินบริเวณอำเภอท่าแพ อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้าของจังหวัดสตูลในประเทศไทย
 15. วทน.12 :การตรวจวัดและวิเคราะห์กัมมันตภาพจำเพาะของ 238U 232Th 226Ra 40K และ 137Cs ในตัวอย่างดินจากจังหวัดพัทลุง (ประเทศไทย) โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโทรเมตรี
 16. วทน.12 :การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของสารกัมมันตรังสีที่เกิดตามธรรมชาติและที่มนุษย์ผลิตขึ้น ในตะกอนดินชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย : กรณีศึกษา จังหวัด ชุมพร สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช
 17. วทน.12 :การพัฒนาเรดอนและโทรอนแชมเบอร์สำหรับการปรับเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สเรดอน และโทรอนแบบติดตั้งอยู่กับที่
 18. วทน.12 :ผลการสำรวจค่าปริมาณรังสีจากเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วประเทศในโครงการ
  ทดสอบความชำนาญด้านการวัดรังสีเอกซ์ในการตรวจวินิจฉัย
 19. วทน.12 :การศึกษาสปีชีส์ของสารกัมมันตภาพรังสีไอโอดีนในตัวอย่างที่เป็นสารละลายในน้ำด้วยวิธี derivatisation-solid phase extraction
 20. วทน.12 :การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลและน้ำผิวดินบริเวณอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 21. วทน.12 :ความเหมาะสมของเวลาในการวัดค่า figure of merit และมวลความหนาของตัวอย่างสำหรับ low-background alpha/beta proportional counter
 22. วทน.12 :การกระจายเชิงพื้นที่ของอัตราทับถมของตะกอนดินบริเวณอ่าวไทยตอนบน
 23. วทน.12 :ค่ากัมมันตภาพจำเพาะและแผนภาพทางรังสีของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ (238U 232Th 226Ra และ 40K) และที่มนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในทรายชายหาดจากชายหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต ภายหลังการเกิดสึนามิ
 24. วทน.12 : เรดอนในอากาศ น้ำพุร้อน และน้ำแร่บรรจุขวดบริเวณ ธารน้ำพุร้อน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 25. วทน.12 : การสอบเทียบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนระดับสูง
 26. วทน.12 : การพัฒนาโปรแกรมอ่านค่าความเข้มข้นฝุ่นรังสีบีตาในอากาศแบบออนไลน์
 27. วทน.12 : การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมันดีเซลโดยวิธีคาร์บอน-14
 28. วทน.12 : การปรับปรุงแบบจำลองระบบน้ำบาดาลในแอ่งเชียงใหม่ด้วยเทคนิคไอโซโทป โดยเครื่องมือวิเคราะห์ไอโซโทปจากการดูดกลืนแสงเลเซอร์
 29. วทน.12 : การพัฒนาเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเครื่องปฏิกรณ์น้ำมวลเบาและเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย แบบ TRIGA
 30. วทน.12 : การออกแบบและทดสอบบรรจุภัณฑ์สารกัมมันตรังสีในรูปของเหลวเพื่อการขนส่งทางบกและทางอากาศ
 31. วทน.12 : การเตรียมเภสัชภัณฑ์รังสีสำเร็จรูปสำหรับติดฉลากด้วย 99mTc เพื่อใช้วินิจฉัยการติดเชื้อ
 32. วทน.12 : การพัฒนากระบวนการเตรียมและประกันคุณภาพของสารเภสัชรังสีเพื่อการใช้งานทางคลินิก
 33. วทน.12 : การเตรียมสารเภสัชรังสี 188Re-HEDP และ 188Re(V)-DMSA สำหรับใช้ศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดรักษาคนไข้โรคมะเร็ง
 34. วทน.12 : การขึ้นรูปแผ่นปิดแผลที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียจากโปรตีนไหมไฟโบรอิน และอนุภาคเงินนาโน
 35. วทน.12 : การพัฒนาแหล่งกำเนิดพลาสมาอุณหภูมิต่ำที่ความดันบรรยากาศแบบโคแอ็กเซียลไดอิเล็กทริก แบริเออร์ดิสชาร์จ
 36. วทน.12 : การสกัดยูเรเนียมในเค้กเหลืองจากแร่โมนาไซต์ให้มีความบริสุทธิ์สูงโดยใช้ TBP และ D2EHPA ในน้ำมันก๊าด
 37. วทน.12 : การศึกษาเปรียบเทียบการสกัดซีเรียมเข้มข้นโดยวิธีแลกเปลี่ยนไอออนและวิธีตกตะกอน
 38. วทน.12 : การใช้รังสีเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยากราฟต์พอลิเมอไรเซชันของกรดอะคริลิกบนแป้งมันสำปะหลัง เพื่อสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีความสามารถในการดูดซึมสูง
 39. วทน.12 : ผลของทอเรียมและแลนทานัมต่อการดูดซับยูเรเนียมของไคโตซาน
 40. วทน.12 : การศึกษาผลของไคโตซานฉายรังสีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นพริก
 41. วทน.12 : การทำแลนทานัมให้บริสุทธิ์ในการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง โดยการบำบัดด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
 42. วทน.12 : อิทธิพลของสารออกซิไดส์ต่อการสกัดไอออนซีเรียมออกจากธาตุหายากผสมโดยใช้สารสกัด D2EHPA ในน้ำมันก๊าด
 43. วทน.12 : การสร้างเมมเบรนพอลิเอทิลีนและพอลิคาร์บอเนตรูพรุนระดับนาโน
  โดยการกัดรอยอนุภาคแอลฟา : ศึกษาการควบคุมขนาดรูระดับนาโน
 44. วทน.12 : การเกิดรอยทางอนุภาคโปรตอนในพลาสติกพอลิคาร์บอเนตโดยการฉายนิวตรอน จากต้นกำเนิดนิวตรอน 241Am-Be
 45. วทน.12 : แผ่นเส้นใยนาโนคอมโพสิตป้องกันรังสีเอกซ์
 46. วทน.12 : การศึกษาคุณสมบัติการวัดรังสีของอิเมจิงเพลต
 47. วทน.12 : การศึกษาผลต่อการเกิดแนวต้านการสูญเสียพลังงานและอนุภาคพลาสมาอันเนื่องจากฟลักซ์ความร้อน และความไม่เสถียรของฟลักซ์โดยใช้โมเดลแบบไบเฟอร์เคชัน
 48. วทน.12 : การทดสอบโมเดลทำนายการเกิดเพเดสทัลสำหรับพลาสมาในโหมดประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีการให้เหตุผลแบบไขว้กับโทคาแมคเจ็ต
 49. วทน.12 : อิทธิพลของสนามแม่เหล็กกับการทะลุทะลวงของเชื้อเพลิงแช่แข็งในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แบบฟิวชันทอร์ซูพรา
 50. วทน.12 : การวิเคราะห์แก้วโบราณในประเทศไทยโดยใช้วิธีการทางนิวเคลียร์
 51. วทน.12 : แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงย่านความถี่ต่ำสำหรับการกำเนิดพลาสมาอุณหภูมิต่ำ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 1. ลาที กิโลกรัม : Au revoir, kilogram
 2. นักมาตรวิทยาพีระมิด
 3. 100 ปีกับสภาวะการนำไฟฟ้ายวดยิ่ง