Nuclear Science
STKC 2554

การพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ปีงบประมาณ 2554

หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการให้บุคลากรภายในองค์กรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ช่วยเพิ่มทักษะความชำนาญในการทำงาน ช่วย ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ องค์กรมีความคล่องตัว ก้าวทันโลกของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีจุดมุ่งหมายสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเอื้อประโยชน์โดยตรงทั้งต่อองค์กรและบุคลากรขององค์กรนั้น ๆ แต่ละองค์กรจึงควรจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ศึกษาต่อ ดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีการจัดหลักสูตรทั้งในและนอกสถานที่ การพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของแต่ละองค์กร จำเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการที่จะพัฒนา โดยพิจารณาจากลักษณะของงานที่ทำเป็นหลัก เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนาแล้วจะต้องมีการประเมินและติดตามผล เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร การถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ โดย สทน. มุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานที่มีการใช้รังสี และหรือใช้ประโยชน์จากสารกัมมันตรังสีและต้นกำเนิดรังสีชนิดต่าง ๆ สามารถดำเนินกิจการของตนได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายทางรังสีของประเทศ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง สิ่งแวดล้อม และประชาชน สทน. จึงจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรม ประชุมวิชาการ และสัมมนา ทางนิวเคลียร์-รังสีขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีงบประมาณ 2554 หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ร่วมกับ กลุ่ม/ศูนย์/หน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน และผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์/รังสีจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ กำหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรภายนอกขึ้นจำนวน 23 หลักสูตร รวม 38 ครั้ง (ประมาณ 1,500 คน) พัฒนาบุคลากรภายในของสถาบัน จำนวน 6 หลักสูตร รวม 7 ครั้ง (ประมาณ 200 คน) รวมทั้ง สทน. ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรระดับต่าง ๆ ของประเทศ โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันไปปฏิบัติงานพิเศษทางด้านนิวเคลียร์และรังสี อาทิ เป็นวิทยากรพิเศษ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก Invited Speakers, International Invited Lecturers รับนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน และงานด้านวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สทน. คาดว่าในแต่ละปีจะมีบุคลากรภายในประเทศได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีไม่น้อยกว่า 3,000 คน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โทรศัพท์ 02-5967600 ต่อ 3220 หรือทาง website ของ สทน. www.tint.or.th หน้างานฝึกอบรม

โพสต์เมื่อ : 7 ธันวาคม 2553