Nuclear Science
STKC 2554

การพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์
สำหรับบุคลากรภายในสถาบัน ปีงบประมาณ 2554

หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องการให้บุคลากรในแต่ละองค์กรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มทักษะความชำนาญในการทำงาน ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ องค์กรมีความคล่องตัว และก้าวทันโลกของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีจุดมุ่งหมายสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเอื้อประโยชน์โดยตรงทั้งต่อองค์กร และบุคลากรขององค์กรนั้น ๆ ในแต่ละองค์กรจึงควรจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ในการพัฒนาบุคลากรจำเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการที่จะพัฒนา โดยพิจารณาจากลักษณะของงานที่ทำเป็นหลัก เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนาแล้วจะต้องมีการประเมินและติดตามผล เพื่อให้รับทราบถึงข้อบกพร่องของการพัฒนา และนำมาปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรในครั้งต่อ ๆ ไป

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีงบประมาณ 2554 หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ร่วมกับกลุ่ม/ศูนย์/หน่วยต่าง ๆ จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทางนิวเคลียร์และรังสีของสถาบัน จำนวน 6 หลักสูตร รวม 7 ครั้ง มีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยถ่ายทอดฯ โทรศัพท์ 02-5967600 ต่อ 3220 หรือทาง www.tint.or.th หน้างานฝึกอบรม

ตารางที่ 1 หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถาบัน

การประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในสถาบัน ปีงบประมาณ 2554

หลักสูตร /
กำหนดการจัดหลักสูตร /
ผู้อำนวยการหลักสูตร

จำนวน/ครั้ง

จำนวน ครั้งที่จัด

รวม (คน)

ผลที่ได้รับ
และคาดว่าจะได้รับ

คน

วัน

1. ถึง 2. การประกันคุณภาพ ตามหลักวิธีการที่ดี ในการผลิต (GMP) : การฟื้นฟูและเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถทางคุณภาพ / วันที่ 22 ธันวาคม 2553 และวันที่ 28 มีนาคม 2554 / นางไขนภา รัตนรุจิกร

30

1

2

60

เพื่อให้บุคลากร ของศูนย์ไอโซโทปรังสี ได้รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดี ในการผลิตยา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน ที่ได้รับมอบหมาย จนสามารถปฏิบัติงานได้ดี มีความรู้และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความตื่นตัวและตระหนัก ในการรักษาคุณภาพ ดีอย่างสม่ำเสมอ เป็นการสร้างความร่วมมือและเครือข่าย ในการปฏิบัติงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. การฝึกอบรมระบบคุณภาพ ISO9001:2008 และการตรวจติดตาม / วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2554 / นางสาวอรรจยา มาลากรอง

30

3

1

30

เพื่อสร้างความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฉายรังสี เรื่องภาพรวมของระบบคุณภาพ การปฏิบัติงานและการทำงาน ของศูนย์ฯ ภายใต้ระบบคุณภาพ ISO9001:2008 พัฒนาเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ในการเป็นผู้ตรวจติดตาม (Auditor) และผู้ถูกตรวจที่ดี ในการตรวจติดตาม คุณภาพภายใน (Internal Audit)

4. การทบทวนความรู้ เรื่องเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-1/1 / วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2554 / นายนรินทร์ คล้ายสุบรรณ

20

3

1

20

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจ เรื่อง เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-1/1 (Thai Research Reactor -1/Modification1)

5. การประกันคุณภาพ ตามหลักวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) : การสัมมนาแนวทางการขอรับอนุญาต เป็นผู้ผลิตยาและขอขึ้นทะเบียนตำรับยา / วันที่ 5 เมษายน 2554 / นางไขนภา รัตนรุจิกร

30

1

1

30

เพื่อให้บุคลากร ของศูนย์ไอโซโทปรังสี ได้รับทราบวิธีการ ในการขอรับอนุญาต เป็นผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือ และเครือข่าย ในการปฏิบัติงานกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

6. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เดินเครื่องฉายรังสีแกมมา / วันที่ 18-29 เมษายน 2554 / นางสาวอรรจยา มาลากรอง

25

10

1

25

เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการฉายรังสี ให้มีความรู้มีความสามารถ ในการเดินเครื่องฉายรังสีแกมมา Model JS 8900 ชนิด IR-155 Gamma Irradiator ได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถซ่อมบำรุง เครื่องฉายรังสีแกมมาได้ ตามมาตรฐานความปลอดภัย ทางรังสีของนานาชาติ และมีความรู้ทางด้านรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสี การตรวจวัดปริมาณรังสี และระบบความปลอดภัยของเครื่องฉายรังสี

7. การป้องกันภัย ในโรงงานฉายรังสี / วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 / นางสาวอรรจยา มาลากรอง

30

1

1

30

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐาน ด้านการป้องกันภัยในโรงงานฉายรังสี ทราบถึงภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่จะต้องปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี

รวม 6 หลักสูตร จำนวน 7 ครั้ง (รายการ)

195 คน

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ของบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และรังสี ของสถาบันฯ

โพสต์เมื่อ : 7 ธันวาคม 2553