Nuclear Science
STKC 2555

คำศัพท์จากบทความเกี่ยวกับการป้องกันรังสี ชุดที่ 1

สุรศักดิ์ พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 


(n, a) reaction

ปฏิกิริยานิวตรอน - แอลฟา

(n, p) reaction

ปฏิกิริยานิวตรอน - โปรตอน

activation detector

เครื่องวัดเชิงก่อกัมมันตภาพรังสี

alkali halide crystal

ผลึกแอลคาไลเฮไลด์

alpha electroscope

อิเล็กโทรสโคปรังสีแอลฟา

autoradiography

การถ่ายภาพรังสีในตัว

beta electroscope

อิเล็กโทรสโคปรังสีบีตา

BF3

โบรอนไตรฟลูออไรด์

biological effect

ผลทางชีวภาพ

biological medium

ตัวกลางชีวภาพ

Bonner sphere

ทรงกลมบอนเนอร์

bubble chamber

ห้องฟอง

bulk radiation

รังสีรวม

cathode discharge tube

หลอดปล่อยประจุแคโทด

Cherenkov detector

เครื่องวัดรังสีเชอเรนคอฟ

cloud chamber

ห้องหมอก

cosmic rays

รังสีคอสมิก

decade

กลุ่มสิบ

delayed fluorescence

แสงเรืองล่า, ดีเลด์ฟลูออเรสเซนส์

detection

การตรวจหา

diffused-junction detector

เครื่องตรวจหารังสีแบบแพร่ผ่าน, เครื่องวัดรังสีแบบแพร่ผ่าน

diode-detector

เครื่องวัดรังสีแบบไดโอด

dose

ปริมาณรังสี

dosimetry

การวัดปริมาณรังสี

effect

ผล, ปรากฏการณ์

electric pulses

พัลส์ไฟฟ้า

electrometer

อิเล็กโทรมิเตอร์

electronic photomultiplier tube

หลอดพหุคูณแสงอิเล็กทรอนิกส์

electroscope

อิเล็กโทรสโคป

emanation electroscope

อิเล็กโทรสโคปแผ่รังสี

energy span

ช่วงพลังงาน

eV

อิเล็กตรอนโวลต์

event

เหตุการณ์

fast neutron physics

ฟิสิกส์นิวตรอนเร็ว

fast neutron

นิวตรอนเร็ว

feedback circuit

วงจรแบบป้อนกลับ

film badge

กลักฟิล์ม,  ฟิล์มแบดจ์

fission products

ผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส

fission

การแบ่งแยกนิวเคลียส

fluorescence

การเรืองแสง

galvanometer

แกลแวนอมิเตอร์

gaseous chamber

ห้องแก๊ส

gas-filled counter

เครื่องนับรังสีแบบบรรจุแก๊ส

Ge(Li)-detector

เครื่องวัดรังสีแบบเจอร์เมเนียมลิเทียม

Geiger-Muller counter

เครื่องนับไกเกอร์-มึลเลอร์

germanium

เจอร์เมเนียม

GM counter

เครื่องนับจีเอ็ม, เครื่องนับรังสีจีเอ็ม

gold leaf electroscope

อิเล็กโทรสโคปแบบแผ่นทองคำเปลว

heavy ion

ไอออนหนัก

high-energy physics experiment

การทดลองฟิสิกส์พลังงานสูง

high-energy physics

ฟิสิกส์พลังงานสูง

Hittorf-Crookes tube

หลอดฮิตทอร์ฟ-ครูกส์

ICRP; International Commission on Radiological Protection

ไอซีอาร์พี, คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี

incident radiation

รังสีตกกระทบ

inorganic scintillator

ตัวเปล่งแสงวับอนินทรีย์

instrumentation

วิชาการอุปกรณ์

integrated circuit

วงจรรวม

integrating detector

เครื่องวัดเชิงอินทริเกรต, เครื่องวัดแบบรวบรวมรังสี

intermediate neutron

อินเทอร์มีเดียตนิวตรอน

International Congress of Radiology

ที่ประชุมนานาชาติด้านรังสีวิทยา

International X-ray and Radium Protection Committee

คณะกรรมการป้องกันรังสีเอกซ์และเรเดียม ระหว่างประเทศ

intrinsic germanium detector

เครื่องวัดรังสีเจอร์เมเนียมอินทรินสิก

ion-drifted detector

เครื่องวัดรังสีแบบไอออนดริฟต์

ionization chamber

ห้องการแตกแตกตัวเป็นไอออน, ห้องก่อไอออน

ionization

การแตกตัวเป็นไอออน, การก่อไอออน

ionizing radiation

รังสีชนิดก่อไอออน

irradiation

การอาบรังสี, การฉายรังสี

LiF

ลิเทียมฟลูออไรด์

light-yield

แสงผลได้, ไลต์ยีลด์

linear amplifier

เครื่องขยายเชิงเส้น

liquid scintillation detector

เครื่องนับรังสีจากแสงวับแบบของเหลว

low-energy neutron physics

ฟิสิกส์นิวตรอนพลังงานต่ำ

magnetic spectrograph

สเปกโทรกราฟแม่เหล็ก

measurement

การวัด

medium

ตัวกลาง

microcalorimeter

ไมโครแคลอริมิเตอร์

microprocessor

ไมโครโพรเซสเซอร์

moderator

ตัวหน่วง, ตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน

multichannel analyser

เครื่องวิเคราะห์แบบหลายช่อง, เครื่องวิเคราะห์สัญญาณหลายช่อง

NaI(Tl), thallium-activated sodium iodide crystal 

ผลึกโซเดียมไอโอไดด์กระตุ้นด้วยแทลเลียม

naturally occurring radioactive material

วัสดุกัมมันตรังสีเกิดตามธรรมชาติ

neutron detection probability

ความน่าจะเป็นการตรวจหานิวตรอน

neutron exposure control

การควบคุมการรับรังสีนิวตรอน

nuclear emulsion

อิมัลชันนิวเคลียร์

optical quality

คุณภาพเชิงแสง

optics

ทัศนศาสตร์

organic scintillator

ตัวเปล่งแสงวับอินทรีย์

personnel dosimeter

มาตรปริมาณรังสีบุคคล

phosphorescent substance

สารพรายแสง

photographic dosimetry

การวัดปริมาณรังสีเชิงถ่ายรูป

photographic plate

แผ่นถ่ายรูป

photomultiplier

ตัวทวีคูณแสง

plastic foil

พลาสติกแผ่นบาง

polonium

พอโลเนียม

portable

แบบพกพาได้,  แบบเคลื่อนย้ายได้

ppb, parts per billion

พีพีบี, หนึ่งในพันล้าน

precision

ความเที่ยง

prompt fluorescence

แสงเรืองทันที, พรอมต์ฟลูออเรสเซนส์

proportional counter

เครื่องนับรังสีแบบสัดส่วน

radiation emitter

ตัว(ปลด)ปล่อยรังสี

radiation intensity

ความแรงของรังสี, ความเข้มรังสี

radioactive element

ธาตุกัมมันตรังสี

radioactive material

วัสดุกัมมันตรังสี, สารรังสี

radioactivity

ปรากฎการณ์กัมมันตภาพรังสี

radiography

การถ่ายภาพรังสี

radium

เรเดียม

routine personnel monitoring

การเฝ้าตรวจประจำรายบุคคล

scintillation detector

เครื่องนับรังสีจากแสงวับ เครื่องวัดรังสีจากแสงวับ

scintillation

แสงวับ, การเปล่งแสงวับ

scintillator

ตัวเปล่งแสงวับ

secondary ionization detector

เครื่องวัดการแตกตัวเป็นไอออนทุติยภูมิ

semiconductor detector

เครื่องวัดรังสีแบบสารกึ่งตัวนำ

shallow ionization chamber

ห้อง(การแตกตัวเป็น)ไอออนชนิดตื้น

single rays

รังสีเดี่ยว

single-channel analyser

เครื่องวิเคราะห์แบบช่องเดียว, เครื่องวิเคราะห์สัญญาณช่องเดียว

slow neutron

นิวตรอนช้า

solid crystal

ผลึกของแข็ง

solid dielectrics

ผลึกของแข็งไดอิเล็กทริก

solid-state detector

เครื่องตรวจหารังสีแบบโซลิดสเตต, เครื่องวัดรังสีแบบโซลิดสเตต

solid-state

โซลิดสเตต

spherical dosimeter

มาตรปริมาณรังสีทรงกลม

spinthariscope

สปินทาริสโคป, กล้องแสงวับ

streamer chamber

ห้องกระแส

surface-barrier detector

เครื่องตรวจหารังสีแบบผิวเป็นตัวกั้น, เครื่องวัดรังสีแบบผิวเป็นตัวกั้น

susceptible

ความไวรับ

target material

วัสดุเป้า

thermoluminescence

เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์

time of flight

ไทม์ออฟไฟลต์

TLD, thermoluminescent dosimeter

ทีแอลดี, มาตรปริมาณรังสีแบบเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์

track-etch detector

เครื่องวัดรังสีแบบชะรอย

transistor circuit

วงจรทรานซิสเตอร์

vacuum-tube circuit

วงจรหลอดสุญญากาศ

X-ray radiography

การถ่ายภาพรังสีเอกซ์

X-rays

รังสีเอกซ์

zinc sulphide screen

ฉากสังกะสีซัลไฟด์

โพสต์เมื่อ : 26 มีนาคม 2555