Nuclear Science
STKC 2555

ศัพท์กฎหมายที่พบในบทความเรื่องความรับผิดทางนิวเคลียร์

สุรศักดิ์ พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

absolute liability

ความรับผิดโดยสิ้นเชิง

action

อรรถคดี, การฟ้องคดี, การกระทำ

adherence adhesion

การเข้าร่วมเป็นภาคี (ในความตกลง)

agreement

ความตกลง

amending protocol

พิธีสารเพิ่มเติม

application

คำขอเอาประกันภัย

arrangement

ข้อตกลง

bond

การค้ำประกัน กรมธรรม์ค้ำประกัน

bilateral agreement

ความตกลงทวิภาคี

claim

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

commercial -

-เชิงพาณิชย์

compensation

การชดเชย

compensation

ค่าสินไหมทดแทน, การชดเชย, การทดแทน

comprehensive -, total -, integrated - -

เบ็ดเสร็จ

contractor

ผู้รับจ้าง

conflict

ข้อพิพาท, ข้อขัดแย้ง

Congress

รัฐสภา (อเมริกัน)

consequence

ผลสืบเนื่อง

contribution

การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

convention

อนุสัญญา

coverage

ความคุ้มครอง

cross boundary / transboundary

ข้ามพรมแดน

damage

ความเสียหาย

minimum deterrent

อำนาจป้องปรามขั้นต่ำ (การใช้อาวุธนิวเคลียร์)

disaster

ภัยพิบัติ

discrimination

การเลือกปฏิบัติ

establish the guilt

พิสูจน์ความผิด

exclusive -

-จำเพาะ, -แต่ผู้เดียว

exclusive and absolute liability

ความรับผิดแต่ผู้เดียวและโดยสิ้นเชิง

extinguishment

ความระงับสิ้นไป

fault

ความผิด

full coverage

ความคุ้มครองเต็มที่

harmonization of laws

การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกัน (ระหว่างประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป)

injury

การบาดเจ็บ(เสียหาย)

immediate -

-ทันที

instalment

ผ่อนชำระ

instrument

ตราสาร

insurer of last resort

ผู้รับประกันภัยชั้นสุดท้าย

interim

ระหว่างกาล ชั่วคราว

International Atomic Energy Agency: IAEA

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

irrespective of fault

แม้ปราศจากความผิด

jurisdiction

เขตอำนาจศาล

jurisdiction shopping

การเลือกซื้อเขตอำนาจศาล

layer

ช่วงชั้นความรับผิด

legal costs

ความคุ้มครองคดีความ

liability regime

ระบอบความรับผิด

liability

ความรับผิด

licensee

ผู้รับใบอนุญาต

legal channeling*

การเป็นผู้รับผิดตามกฎหมาย

legal liability**

ความรับผิด(ต่อบุคคลอื่น)ตามกฎหมาย

litigation costs

ค่าใช้จ่ายในการสู้คดี

mandatory

กฎหมายบังคับ

mutual insurance

การประกันภัยแบบสหการ

nuclear installations

โรงงานนิวเคลียร์

Nuclear Regulatory Commission: NRC

คณะกรรมาธิการกำกับด้านนิวเคลียร์ (เอ็นอาร์ซี)

obligation

ข้อผูกพัน, พันธกรณี (ระหว่างประเทศ)

operator

ผู้ประกอบการ

Organization for Economic Co-operation and Development: OECD

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

policy

กรมธรรม์

pool

กลุ่มรับเสี่ยงภัย

regime

ระบอบ

recourse

ไล่เบี้ย

reinsurance

การประกันภัยต่อ

ratification

การให้สัตยาบัน

revision

การตรวจชำระ การแก้ไขเพิ่มเติม การทบทวน

retrospective premium

เบี้ยประกันภัยย้อนหลัง

scope

ขอบข่าย

SDR: Special Drawing Rights

เอสดีอาร์

security

หลักประกัน

signatory

ประเทศภาคีสนธิสัญญา

stakeholder

ผู้มีส่วนได้เสีย

State Council

สภาแห่งรัฐ สภารัฐมนตรี (จีน)

strict liability

ความรับผิดโดยสิ้นเชิง

subsidy

เงินอุดหนุน

supposition

ข้อสมมติ

terrorism

การก่อการร้าย

third party

บุคคลภายนอก

tort

ละเมิด, การละเมิด

victim

ผู้เสียหาย, ผู้ถูกทำร้าย

หมายเหตุ
* Legal channeling is the act of legally making one entity responsible for an event, and thereby dismissing other parties from liability for an event.
For example; the third part liability for nuclear power plants is often channelled to the operator of the nuclear power plant. Therefore, contractors, who work at a nuclear power plant, do not have to have insurance in case one of their employees causes an accident with third party damages as a consequence.

** Obligations under law arising from civil actions (torts) or under contract. Legal liability can only be decided by courts even if the settlement is made out of the court by mutual agreement. Liability insurance normally covers only the liability arising from torts and not from the contractual obligations.

โพสต์เมื่อ : 26 มีนาคม 2555