STKC 2553

:

สุรศักดิ์  พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รังสีวิทยา ( Radiology ) เป็นสาขาหนึ่งของแพทยศาสตร์ซึ่งใช้เครื่องมือ เช่น เครื่องเอกซเรย์ (x-rays machine ) การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ (computed tomography หรือ CT) การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (magnetic resonance imaging หรือ MRI ) โพซิตรอนอีมิชชันโทโมกราฟี (positron emission tomography หรือ PET ) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อสร้างภาพของร่างกายมนุษย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรค แบ่งออกเป็น 3 สาขาย่อย ได้แก่ รังสีวินิจฉัย (diagnostic radiology) รังสีรักษา (therapeutic radiology หรือ oncoradiology) และ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (nuclear medicine)

การปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยาประกอบด้วยบุคลากรหลายประเภท เช่น แพทย์ด้านรังสี ผู้ช่วยแพทย์ด้านรังสี นักฟิสิกส์รังสี ผู้ตรวจวัดปริมาณรังสี ตลอดจนพยาบาล

ข้อมูล :

  • กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
  • หน่วยประชาสัมพันธ์