STKC 2553

:

สุรศักดิ์  พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ในปัจจุบัน การทำไร้เชื้อด้วยรังสี (radiation sterilization) ไม่จำเป็นต้องทำด้วยวิธีเก่าแก่เช่นการใช้ไอน้ำภายใต้ ความดันสูง โดยหันมาใช้การฆ่าเชื้อโดยการฉายด้วยรังสีแกมมาพลังงานต่ำจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 สำหรับ อุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา ถุงมือแพทย์ สำลี ก็เช่นกัน ที่หันมาใช้การทำไร้เชื้อด้วยรังสีแกมมา เพราะมีข้อดีกว่าหลายประการ ได้แก่
  1. ผลการฆ่าเชื้อสมบูรณ์และไม่มีการปนเปื้อนหรือสิ่งตกค้าง เพราะสิ่งที่นำมาฉายรังสีบรรจุในหีบห่อแล้ว จึงนำมาฉายรังสี
  2. การฉายรังสีเกิดขึ้นในอุณหภูมิห้อง จึงไม่มีการแปรสภาพจากความร้อน
  3. เป็นกระบวนการที่ง่าย เร็ว และทำได้ต่อเนื่อง
  4. หลังฉายรังสีแล้ว สามารถเก็บไว้ได้นานจนหมดอายุไช้งานไปเองโดยไม่มีการติดเชื้อใหม่

 

 

ข้อมูล :

  • กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
  • หน่วยประชาสัมพันธ์