STKC 2553

:

 

สุรศักดิ์  พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

เครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์หรือนิวเคลียร์เกจ (nuclear gauge) คือ เครื่องวัดและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม ทำงานโดยการให้รังสีจากต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึกผ่านออกมาทางช่องผ่านไปยังวัสดุที่ต้องการวัด และมีหัววัดรังสีทำหน้าที่ตรวจวัดความเข้มของรังสี หรือจำแนกชนิดและขนาดพลังงานของรังสีซึ่งเป็นผลจากอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับวัสดุนั้น ค่าที่วัดได้จะถูกใช้เป็นตัวแปรในอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิต เช่น ใช้ควบคุมความหนาแน่นของวัสดุในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหล็ก ซีเมนต์ ควบคุมความหนาของแผ่นวัสดุในอุตสาหกรรมกระดาษ พลาสติก ควบคุมความชื้นของวัสดุในอุตสาหกรรมถ่านหิน เหล็ก แก้ว และควบคุมระดับของเหลวในอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี

เครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ที่ใช้ควบคุมการบรรจุน้ำอัดลม เรียกว่า เครื่องวัดระดับของเหลว (level gauge) ซึ่งมีใช้ทั่วไปในการควบคุมระดับของเหลวในถังหรือภาชนะบรรจุในอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี เหล็ก กระดาษ และสิ่งทอ โดยใช้หลักการส่งผ่าน (transmission) รังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 หรือซีเซียม–137 ที่มีความแรงรังสีตั้งแต่ 400 เมกะเบ็กเคอเรล ถึง 80 จิกะเบ็กเคอเรล หรือใช้หลักการกระเจิง (scattering) ของอนุภาคนิวตรอน
การควบคุมการบรรจุน้ำอัดลมกระป๋อง
ข้อมูล :
  • ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์
  • กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
  • หน่วยประชาสัมพันธ์