STKC 2553

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล (16)

สุรศักดิ์  พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

นักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล 20 ท่านที่นำเสนอต่อไปนี้ ในด้านอันดับ ผู้อ่านหลายท่านอาจไม่เห็นด้วย

อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ล้วนทำคุณประโยชน์ที่สำคัญแก่วิทยาศาสตร์และแก่โลกของเรา ในด้านจำนวนที่ นำเสนอมากถึง 20 ท่าน เชื่อว่าคงไม่ตกหล่นชื่อใดชื่อหนึ่งที่อยู่ในใจของท่าน

 

5

เลโอนาร์โด ดาวินชี

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 1-10

1809 – 1882

เลโอนาร์โด ดาวินชี เป็นผู้รอบรู้ (polymath) ชาวอิตาลี เขาเชี่ยวชาญทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรม การประดิษฐ์ กายวิภาคศาสตร์ (anatomy) จิตรกรรม (painting) ประติมากรรม (sculpture) สถาปัตยกรรม ชีววิทยา ดนตรี รวมทั้งการเขียนหนังสือ เลโอนาร์โด ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็น แม่แบบ (archetype) ของ “บุคคลแห่งสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา” (Renaissance man) ผู้ซึ่งมีความอยากรู้อยากเห็นไม่มีที่สิ้นสุดเท่า ๆ กับพลัง ในการประดิษฐ์คิดค้นของเขา เลโอนาร์โดเป็นที่นับถือ ทางด้านความโดดเด่น ทางเทคโนโลยีของเขา เขาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเอลิคอปเตอร์ รถถัง การรวม แสงอาทิตย์ เครื่องคิดเลข ลำเรือสองชั้น และยังเสนอ เค้าโครง ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกจาก ซากเหลือค้าง (rudimentary theory of plate tectonics) ในระหว่างที่ดาร์วินมีชีวิต สิ่งที่เขาออกแบบ ไว้มากมาย ถูกสร้างขึ้นจริงไม่มากนัก และแบบจำนวน หนึ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่สิงประดิษฐ์ขนาดย่อม ๆ ลงมา หลายอย่าง ที่กลับได้เข้าสู่โลกแห่งการผลิตทาง อุตสาหกรรม เช่น กระสวยม้วนด้ายอัตโนมัติ (automated bobbin winder) และเครื่องทดสอบ ความต้านแรงดึง (tensile strength) ของเส้นลวด ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ เขาสร้างความก้าวหน้ายิ่งใหญ่ แก่สถานภาพความรู้ในสาขากายวิภาคศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ทัศนศาสตร์ (optics) และอุทกพลศาสตร์ (hydrodynamics)

1

ไอแซก นิวตัน

(Isaac Newton)

2

แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

(Albert Einstein)

3

นิโกลา เทสลา

(Nikola Tesla)

4

กาลิเลโอ กาลิเลอี

(Galileo Galilei)

5

เลโอนาร์โด ดาวินชี

(Leonardo da Vinci)

6

ชาลส์ ดาร์วิน

(Charles Darwin)

7

มัคซ์ พลังค์

(Max Planck)

8

นีลส์ โบร์

(Niels Bohr)

9

อะลัน ทัวริง

(Alan Turing)

10

มารี กูรี

(Marie Curie)

 

วาทะ :

"Anyone who conducts an argument by appealing to authority is not using his intelligence; he is just using his memory.”

“ใครก็ตามที่ประพฤติแข็งข้อ โดยการต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐ มิได้กำลังใช้ปัญญาของตน เขาเพียงแต่ใช้ความเคยชิน”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง :

http://listverse.com/2009/02/24/top-10-most-influential-scientists/

___________________________________________________________________