STKC 2553

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล (4)

สุรศักดิ์  พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

นักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล 20 ท่านที่นำเสนอต่อไปนี้ ในด้านอันดับ ผู้อ่านหลายท่านอาจไม่เห็นด้วย

อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ล้วนทำคุณประโยชน์ที่สำคัญแก่วิทยาศาสตร์และแก่โลกของเรา และในด้านจำนวน ที่นำเสนอมากถึง 20 ท่าน เชื่อว่าคงไม่ตกหล่นชื่อใดชื่อหนึ่งที่อยู่ในใจของท่าน

 

17

กอทท์ฟรีด ไลบ์นิซ

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์์ อันดับที่ 11-20

1646 – 1716

กอทท์ฟรีด ไลบ์นิซ เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักคณิต-ศาสตร์ชาวเยอรมัน เป็นผู้คิด “แคลคูลัสกณิกนันต์” (infinitesimal calculus) ขึ้น เช่นกันกับที่นิวตันก็คิดขึ้นได้ ้เช่นกัน และ “สัญกรณ์” (notation: ระบบการเขียน ที่ใช้ ้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ดังวาทะของเขาที่ว่า “สิ่งใดเป็นไปได้ สิ่งนั้นมีจริง” ก็เขียนได้ด้วยภาษา คณิตศาสตร์) ของเขาก็เป็นสัญกรณ์หนึ่ง ที่ใช้กันทั่วไป แต่นั้นมา เขายังคิด “ระบบฐานสอง” (binary (number) system) อีกด้วย ซึ่งเป็นเสมือนรากฐานทั้งมวลของ สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ไลบ์นิซเป็น 1 ใน 3 นักสัมพันธนิยม (rationalists : พวกที่เห็นว่า ปริภูมิและเวลา (space and time) ไม่ใช่สิ่งพื้นฐานอย่าง สสารกับรังสี) ที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เคียงข้างกับเรอเน เดคาร์ต (Rene Descartes) และ บารุค สปิโนซา (Baruch Spinoza) ไลบ์นิซยังมีผลงานอื่น ทางฟิสิกส์และเทคโนโลยี กับร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งโดยมากเข้าไปแตะในสาขาชีววิทยา แพทยศาสตร์ ธรณีวิทยา ทฤษฎีความน่าจะเป็น จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ที่จริงเขายังเขียนถึงการเมือง กฎหมาย จริยศาสตร์ เทววิทยา ประวัติศาสตร์ และปรัชญา แม้กระทั่งบทร้อยกรองในบางครั้ง ผลงานในหลายหลาก สาขาของเขาเหล่านี้ กระจัดกระจายอยู่ในวารสาร จดหมาย หลายหมื่นฉบับ กับทั้งต้นฉบับที่ไม่ได้ตีพิมพ์ อย่างไรก็ดี จนถึงปี 2008 ก็ยังไม่พบฉบับพิมพ์ที่สมบูรณ์สำหรับงาน เขียนของไลบ์นิซ

11

เจมส์ คลาร์ก แมกซ์์เวลล์

(James Clark Maxwell)

12

ลุย ปาสเตอร์

(Louise Pasteur)

13

เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด

(Ernest Rutherford)

14

อะเล็กซานเดอร์ เฟลมิง

(Alexander Fleming)

15

นิโคเลาส์ โคเพอร์นิคัส

(Nicolaus Copernicus)

16

ทอมัส เอดิสัน

(Thomas Edison)

17

กอทท์ฟรีด ไลบ์นิซ

(Gottfried Leibniz)

18

ดีมีตรี เมนเดเลเยฟ

(Dmitri Mendeleev)

19

บี.เอฟ. สกินเนอร์

(B.F. Skinner)

20

โยฮันเนส เคพเลอร์

(Johannes Kepler)

 

วาทะ :

“Everything that is possible demands to exist”

"สิ่งใดเป็นไปได้ สิ่งนั้นเป็นจริง"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง :

http://listverse.com/2009/02/26/another-10-most-influential-scientists/

___________________________________________________________________