STKC 2553

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล (1)

สุรศักดิ์  พงศ์พันธุ์สุข
กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

นักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล 20 ท่านที่นำเสนอต่อไปนี้ ในด้านอันดับ ผู้อ่านหลายท่านอาจไม่เห็นด้วย

อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ล้วนทำคุณประโยชน์ที่สำคัญแก่วิทยาศาสตร์และแก่โลกของเรา และในด้านจำนวน ที่นำเสนอมากถึง 20 ท่าน เชื่อว่าคงไม่ตกหล่นชื่อใดชื่อหนึ่งที่อยู่ในใจของท่าน

 

20

โยฮันเนส เคพเลอร์

20 ยอดนักวิทยาศาสตร์์ อันดับที่ 11-20

1571 – 1630

เคพเลอร์ เป็นนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาว เยอรมัน ผู้เป็นบุคคลสำคัญ ต่อการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดจาก “กฎ 3 ข้อของเคพเลอร์” ของเขา ซึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของ ดาวเคราะห์ กฎเหล่านี้นักดาราศาสตร์รุ่นหลัง ๆ ได้ประมวล ออกมาได้จากหนังสือสามเล่มที่เคพเลอร์เขียนขึ้นได้แก่ นวดาราศาสตร์ (Astronomia nova) โลกบรรสาน (Harmonices Mundi) และ สารัตถะแห่งดาราศาสตร์ของ โคเพอร์นิคัส (Epitome of Copernican Astrononomy) นอกจากนี้ ผลงานของเคพเลอร์ยังเป็นรากฐานหนึ่งของ ทฤษฎีความโน้มถ่วงของเอกภพ (theory of universal gravitation) ของเซอร์ไอแซกนิวตัน ในเวลาต่อมา อีกด้วย

เคพเลอร์ยังผนวกเอาการถกเถียงและการให้เหตุผลในทาง ศาสนา เข้าไว้ในงานของเขาด้วย จากแรงจูงใจของ การพิพากษาลงโทษทางศาสนา ที่ว่าพระเจ้าสร้างโลก อย่างมีแบบแผน ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านทางการหาเหตุผลจาก ธรรมชาติ เคพเลอร์อธิบายนวดาราศาสตร์ของเขาว่า เป็นฟิสิกส์เกี่ยวกับท้องฟ้า (celestial physics) เป็นการ ทัศนาจรไปในอภิปรัชญาของอาริสโตเติล (an excursion into Aristotle’s Metaphysics) และยังเป็นภาคผนวกของ ผลงานของอาริสโตเติลเกี่ยวกับท้องฟ้า ซึ่งเป็นการปริวรรต (transform) ประเพณีนิยมโบราณของจักรวาลวิทยา กายภาพ (physical cosmology) โดยปฏิบัติต่อวิชา ดาราศาสตร์เสมือนหนึ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของฟิสิกส์เชิง คณิตศาสตร์์ของเอกภพ (universal mathematical physics)

หมายเหตุ : กฎ 3 ข้อของเคปเลอร์

  1. กฎวงรี : ดาวเคราะห์โคจรเป็นรูปวงรีรอบ จุดโฟกัส 2 จุด โดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุดโฟกัส จุดหนึ่ง
  2. กฎการกวาดพื้นที่ : เมื่อดาวเคราะห์โคจร เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ การโคจรจะเร็วขึ้น และในการ โคจรที่ใช้เวลาที่เท่ากัน ดาวเคราะห์จะมีพื้นที่ที่เส้น รัศมีจากดวงอาทิตย์ ถึงดาวเคราะห์กวาดไปเท่ากัน
  3. กฎคาบ : ดาวเคราะห์ทุกดวงที่โคจรรอบ ดวงอาทิตย์ มีคาบในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ กำลังสอง แปรผันตรงกับระยะครึ่งแกนเอกของ วงโคจรกำลังสาม เป็นอัตราส่วนนี้เท่ากันหมด

11

เจมส์ คลาร์ก แมกซ์์เวลล์

(James Clark Maxwell)

12

ลุย ปาสเตอร์

(Louise Pasteur)

13

เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด

(Ernest Rutherford)

14

อะเล็กซานเดอร์ เฟลมิง

(Alexander Fleming)

15

นิโคเลาส์ โคเพอร์นิคัส

(Nicolaus Copernicus)

16

ทอมัส เอดิสัน

(Thomas Edison)

17

กอทท์ฟรีด ไลบ์นิซ

(Gottfried Leibniz)

18

ดีมีตรี เมนเดเลเยฟ

(Dmitri Mendeleev)

19

บี.เอฟ. สกินเนอร์

(B.F. Skinner)

20

โยฮันเนส เคพเลอร์

(Johannes Kepler)

 

วาทะ :

“I much prefer the sharpest criticism of a single intelligent man to the thoughtless approval of the masses.”

“ข้าพเจ้าพึงใจคำวิจารณ์ ที่ทิ่มแทงใจที่สุด ของคนฉลาดสักคน มากกว่าจะพอใจ การเห็นดีเห็นงาม ของคนหมู่มากที่โง่เขลา"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง :

http://listverse.com/2009/02/26/another-10-most-influential-scientists/