STKC

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 11 (วทน. 11)

"เทคโนโลยีนิวเคลียร์สู่สังคมไทย"

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552

ณ หอประชุมมหิศร ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า กรุงเทพฯ

สาขาพอลิเมอร์และเคมี

PC12: การศึกษาวิธีการตรวจประเมินเทคนิคการแยกสกัดบนแผ่นโครมาโตกราฟ เพื่อการวิเคราะห์ปริมาณ Sr-90 ในผลผลิต Y- 90

* นิภาวรรณ ปรมาธิกุล จตุพล แสงสุริยัน และ วิราณี ศรีเวียง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2 579 5230 โทรสาร 0 2562 0125 E-Mail: nipavan@tint.or.th

บทคัดย่อ

อิตเทรียม - 90 (Y-90) เป็นสารกัมมันตรังสีที่ได้จากการสลายตัวของสตรอนเชียม-90 (Sr-90) ตามข้อกำหนด Sr- 90 ที่ปนเปื้อนในเภสัชรังสีของ Y- 90 ไม่ควรมีปริมาณเกิน 2 ไมโครคูรี เนื่องจากธาตุทั้งสองสลายตัวให้อนุภาคบีตาเช่นเดียวกัน ประกอบกับในตัวอย่าง Sr-90 มี Y-90 ปนเปื้อนอยู่เสมอ จึงต้องหาวิธีการที่จะตรวจประเมินที่เชื่อถือได้ งานวิจัยนี้ใช้ Y- 90 ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และใช้สตรอนเทียม-85 (Sr-85) ซึ่งเป็นไอโซโทปของ Sr ที่สลายตัวให้แกมมาเป็นตัวแทนของ สารกัมมันตรังสีตัวลูกและตัวแม่ตามลำดับ โดยทำการศึกษาการแยกด้วยเทคนิค Extraction Paper Chromatography ด้วยการหยดสารประกอบบิส-(2- เอทิลเฮกซิล)ไดฟอสฟอเนตที่จุดตั้งต้นของแผ่นโครมาโตกราฟ แล้วปล่อยให้แห้ง ก่อนหยดตัวอย่างที่จะทดสอบ และศึกษาวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สามารถยืนยันประสิทธิภาพของเทคนิคนี้ ว่าสามารถ แยกสารประกอบของ Y กับ Sr ออกจากกันได้ ด้วยการวิเคราะห์บริเวณที่มีรังสีด้วยเครื่องสแกนแผ่นตัวอย่างโครมาโตกราฟี ก่อนที่จะตัดแยกและตรวจพิสูจน์สเปกตรัมของรังสีแกมมา ด้วยเครื่อง Automatic Gamma Counter ซึ่งจะให้สเปกตรัม แตกต่างกันเมื่อมีเฉพาะรังสีแกมมา มีเฉพาะบีตา หรือเป็นการปนกันของแกมมาและบีตาจากทั้งสองนิวไคลด์ จากการศึกษา พบว่าสตรอนเชียมแอซีเทตจะถูกจับไว้ที่จุดตั้งต้น ในขณะที่สารประกอบอิตเทรียมแอซีเทตจะเคลื่อนที่ไปพร้อมสารละลาย น้ำเกลือ

คำสำคัญ : อิตเทรียม-90 สตรอนเชียม-90 การแยกสกัดบนแผ่นโครมาโตกราฟ

PC12: Validation of Extraction Paper Chromatography as a Quality Control Technique for Analysis of Sr- 90 in Y-90 Product

* Nipavan Poramatikul, Jatupol Sangsuriyan and Wiranee Sriweing
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization), Chatuchak, Bangkok 10900
Phone: 0 25795230, Fax: 0 25620125, E-Mail: nipavan@tint.or.th

Abstract

Yttrium-90 (Y-90) is a daughter product of strontium-90 (Sr-90). It is specified that there should be less than 2 micro-curie of Sr- 90 in Y-90 radiopharmaceuticals. Since both nuclides are beta emitting and there is always a contamination of Y- 90 in Sr-90 sample, validation of the analytical method is necessary. In this study, commercial Y-90 and Sr-85 (a gamma emitting isotope of strontium) were used as daughter and mother nuclides, respectively. Extraction paper chromatography technique and its efficient validation method were investigated. Bis-(2-ethylhexyl) diphosphonate was dropped at the origin of chromatography paper and air dried prior to sample drops. Validation of the separation was done by radio-chromatography scanning of the chromatography paper. Their energy spectra were identified in the spectra mode of Packard Cobra II automatic gamma counter, which can differentiate a pure gamma, a pure beta and a mixture of beta and gamma nuclides. The resulted showed that strontium acetate was fixed at the origin, while yttrium acetate moved to solvent front when the chromatography paper was developed in saline.

Keywords: yttrium-90, strontium-90 and extraction paper chromatography