STKC
การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 11 (วทน. 11)

"เทคโนโลยีนิวเคลียร์สู่สังคมไทย"

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552

ณ หอประชุมมหิศร ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า กรุงเทพฯ

สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ET10: การวิเคราะห์สภาวะการผลิตของหอกลั่นสารอะโรเมติกส์ ด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา (2550-2552)

ธนรรจน์ แสงจันทร์ 1 อำไพ สุขบำเพิง 1 พิเชษฐ์ ลังบุปผา 1 ไพฑูรย์ รอดทองคำ 1
* สิริพล เชื้ออินต๊ะ 1 ถาวร เกดสุวรรณ 2 รัชกิจ วิรัชกุล 2 กาน ภวภูตานนท์ 2
1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2 579 8252 โทรสาร 02 579 0220 E-Mail: siripone@tint.or.th
2 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด มหาชน
เลขที่ 4 ถนนไอ- สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 38-918000 ext 3388 E-Mail: thaworn.k@ pttar.com

บทคัดย่อ

ระหว่าง พ.ศ. 2550-2552 ได้ทำการตรวจวิเคราะห์สภาวะการผลิตหอกลั่นสารอะโรเมติกส์ของ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด มหาชน ในขณะที่โรงงานกำลังดำเนินการผลิตอยู่ตามปกติจำนวน 36 หอกลั่น โดยติดตั้งต้นกำเนิดรังสี แกมมา โคบอลต์-60 ขนาด 50 mCi ไว้ข้างนอกหอกลั่นฯ และติดตั้งหัววัดรังสีแกมมาในตำแหน่งตรงกันข้าม แล้วบังคับให้ ้หัววัด และต้นกำเนิดรังสีเคลื่อนไปตามความสูงของหอกลั่นพร้อม ๆ กันพร้อมกับบันทึกข้อมูลความเข้มของรังสีแกมมาที่ทะลุ ุผ่าน หอกลั่นฯ ออกมายังหัววัดรังสีตามระยะความสูงต่าง ๆ นำมาเปรียบเทียบกับแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม การตรวจสอบ สามารถวิเคราะห์ได้โดยทันทีว่าหอกลั่นฯ ที่กำลังดำเนินการผลิตอยู่นั้นมีสภาวะการผลิตเช่นไร และ/ หรือ มีชิ้นส่วนโครงสร้าง ภายในหลุดเสียหายหรือไม่ ช่วยให้โรงงานสามารถจัดเตรียมแผนงานการผลิต และซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : การตรวจวิเคราะห์หอกลั่น เทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม

ET10: Gamma Transmission Technique to Investigate the Aromatics Distillation Processes.

Dhanaj Saengchantr 1, Pichet Lungbupha 1, Paitool Rodthongkam 1,
Umpai Sukbumperng 1, *Siripone Chueinta 1, Thaworn Kedsuwan 2, Rachkit Virachkul 2, Kan Pawaputanont 2
1 Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization),
Chatuchak Bangkok 10900, E-Mail: siripone@tint.or.th
2 PTT Aromatics and Refining Public Company Limited (PTTAR)
Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong 21150, E-Mail: thaworn.k@pttar.com

Abstract

In the technical Cooperation between PTTAR and TINT during 2007-2009, problem shooting process investigation of the 36 Aromatics production units, mainly distillation columns, was conducted by gamma transmission technique during plant on-line production. In common practice, a collimated 50 mCi Cobalt-60 gamma radiation source and a collimated NaI (Tl) scintillation detector were set at the same horizontally alignment, opposite and alongside the vessel and were then simultaneously vertically moved to several selected elevations. Transmitted gamma intensity penetrating through the vessel at each elevation was recorded and was plotted against the elevation obtaining the density related gamma intensity VS elevation profile. In comparison with engineering drawing of the vessel, status of process behavior and/or physical abnormality of internals such as foaming, flooding, blockage, damaged etc. could be identified. This nuclear technology has been recognized as one of the powerful tools for management and planning of production and preventive maintenance program.

Keywords: Gamma Scanning, Gamma Transmission, industrial application.