การพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2522

 

การพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องการให้บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากขึ้น ช่วยเพิ่มทักษะความชำนาญในการทำงาน ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้บุคลากร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ องค์กรมีความคล่องตัว ก้าวทันโลกของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่มีการพัฒนา อย่างรวดเร็ว โดยมีจุดมุ่งหมายสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเอื้อประโยชน โดยตรงทั้งต่อองค์กร และบุคลากรขององค์กรนั้น ๆ แต่ละองค์กรจึงควรจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากร สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ศึกษาต่อ ดูงาน ประชุม สัมมนา ทั้งในและนอก สถานที่ เป็นต้น ในการพัฒนาบุคลากร ของแต่ละองค์กรจำป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการที่จะพัฒนา โดยพิจารณาจากลักษณะ ของงานที่ทำเป็นหลัก เมื่อบุคลากรได้รับ การพัฒนาแล้วจะต้องมีการประเมินและติดตามผล เพื่อรับทราบข้อบกพร่อง ของการพัฒนา และนำมาปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร ขององค์กรในครั้งต่อ ๆ ไป
 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน จึงจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร ภายในขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีงบประมาณ 2522 สทน. โดยหน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ร่วมกับ ศูนย์/กลุ่มงาน/หน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรภายใน จำนวน 14 หลักสูตร รวม 19 ครั้ง จะมีบุคลากร ของ สทน. ที่ได้รับการพัฒนา ในสาขาวิชาต่างๆ รวมประมาณ 770 คน
 

 

การฝึกอบรมและสัมมนา ภายใน สทน. ประจำปีงบประมาณ 2552

โดย หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ร่วมกับศูนย์/กลุ่มงาน/หน่วยงานใน สทน.

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิตวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์

โครงการ/หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ/วันที่จัด

จำนวน(ครั้ง)

จำนวน (วัน/ครั้ง)

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม(คน)

ผลที่ได้รับและคาดว่าจะได้รับ

1. การฝึกอบรมระบบ คุณภาพ ISO 9001:2000 และการตรวจติดตาม/ นายประเทย์ แก้วช่วง/วันที่ 6-7 สิงหาคม 2552

1

2

20

เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ของศูนย์ฉายรังสี เรื่อง ภาพรวมของระบบคุณภาพ ISO9001:2000 การปฏิบัติงาน และการทำงานของศูนย์ฯ ภายใต้ ้ระบบคุณภาพ ISO9001:2000 รวมทั้งเพื่อพัฒนา เจ้าหน้าที่ของศูนย์ในการ เป็นผู้ตรวจติดตาม และผู้ถูกตรวจที่ดีในการตรวจติดตามคุณภาพ ภายใน (Internal Audit)

2. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ี่เดินเครื่อง ฉายรังสีแกมมา/ นายประเวทย์ แก้วช่วง/วันที่ 23 มีนาคม - วันที่ 3 เมษายน 2552

1

10

20

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเดินเครื่อง ฉายรังสีแกมมา และ สามารถซ่อม-บำรุงรักษาเครื่อง ให้ได้มาตรฐาน ความปลอดภัยของนานาชาติ รวมทั้งให้มีความรู้ ด้านรังสี การ ป้องกันรังสี การวัดปริมาณรังสี และระบบความปลอดภัย ของเครื่องฉายรังสี

3. การฝึกอบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี สำหรับคณะทำงาน ฉุกเฉินทางรังสีของ สทน./นายอุดร ยังช่วย/วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2552

1

5

30

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ของสถาบันฯ และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ที่รับผิดชอบโดยตรง เมื่อเกิดกรณี ีีฉุกเฉินทางรังสี ให้สามารถแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้น ในสถานปฏิบัติการทาง รังสีของประเทศ รวมทั้งให้มี ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานจริงในการแก้ไขปัญา ของอุบัติเหตุทางรังสีที่จำลองขึ้น

4. - 5. การฝึกอบรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย/ นายอุดร ยังช่วย/วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552 และ วันที่ 13-14 สิงหาคม 2552

2

2

180x2=360

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ของสถาบันฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่รับผิดชอบโดยตรง เมื่อเกิดกรณี ีไฟไหม้ภายใน สถาบันฯ ให้มีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานจริง และ สามารถแก้ไขปัญหาของ อุบัติเหตุไฟไหม้ที่จำลองขึ้น

6. การฝึกอบรมทบทวน ความรู้ " เครื่องปฏิกรณ์ ปรมาณูวิจัย ปปว.-1/1" / นายยุทธพงศ์ บุษมงคล/วันที่ 16-20 มีนาคม 2552

1

5

20

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ของสถาบัน ฯ ได้มีโอกาสทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเครื่องปฏิกรณ์ ปรมาณูวิจัย ปปว- 1/1 รู้จักระบบการทำงานของเครื่อง ปฏิกรณ์ฯ ระบบระบายความร้อน การป้องกันรังสี การ ควบคุมดูแล การบำรุงรักษา และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยสูงสุดตาม มาตรฐานสากล

7. - 10. การประกันคุณภาพ ตามหลักวิธีที่ดีในการผลิต (GMP) : การฝึกอบรม การฟื้นฟูและเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ ทางคุณภาพ/ นางไขนภา รัตนรุจิกร/เดือนพฤศจิกายน 2551, เดือนมกราคม 2552, เดือนมีนาคม 2552 และเดือนพฤษภาคม 2552

4

1

30x4=120

เพื่อให้บุคลากรของศูนย์ไอโซโทปรังส ได้รับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการผลิตยาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้รับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย จนสามารถปฏิบัติงานได้ดี ได้รับความรู้และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความตื่นตัวและตระหนัก ในการที่ จะต้องรักษาคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ ได้รับทราบวิธีการในการขอรับอนุญาตเป็นผู้ผลิต ยาแผนปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อสร้างเสริม ความร่วมมือ และเครือข่ายในการปฏิบัติงานกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

11. - 12. การประกันคุณภาพ ตามหลักวิธีที่ดีในการผลิต (GMP) : การสัมมนาเพื่อหา แนวทางการขอรับอนุญาต เป็นผู้ผลิตยาและขอ ขึ้นทะเบียนตำรับยา/นางไขนภา รัตนรุจิกร/เดือนกรกฎาคม 2552 และเดือนกันยายน 2552

2

1

30x2=60

เพื่อให้บุคลากรของศูนย์ไอโซโทปรังสี ได้รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการผลิตยาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้รับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย จนสามารถปฏิบัติงานได้ดี ได้รับความรู้และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความตื่นตัวและตระหนัก ในการที่ จะต้องรักษาคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ ได้รับทราบวิธีการใน การขอรับอนุญาตเป็น ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อสร้างเสริม ความร่วมมือและเครือข่ายในการปฏิบัติงานกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

13. การฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร : การ ใช้งาน Internet และการรับส่ง E-Mail/ นายสมชาย พงษ์เกษม/วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2552

1

2

20

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สถาบันฯ ให้มี ความรู้ความเข้าใจและสามารถ ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการใช้งาน Internet และ การรับส่ง E-Mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14. การฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร : การ ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น/นายสมชาย พงษ์เกษม/ วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2551

1

3

20

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สถาบันฯ ให้มี ความรู้ความเข้าใจและสามารถ ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15. การฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร : การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Power Point เบื้องต้น/นายสมชาย พงษ์เกษม/วันที่ 5-7 มกราคม 2552

1

3

20

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ่สถาบันฯ ให้มี ความรู้ความเข้าใจและสามารถ ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point เบื้องต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

16. การฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร : การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Word ระดับสูง/ นายสมชาย พงษ์เกษม/ วันที่ 15-17 ธันวาคม 2551

1

3

20

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สถาบันฯ ให้มี ความรู้ความเข้าใจและสามารถ ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ระดับสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

17. การฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร : การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel ระดับสูง/ นายสมชาย พงษ์เกษม/ วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2551

1

3

20

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สถาบันฯ ให้มี ความรู้ความเข้าใจและสามารถ ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ระดับสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

18. การฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร : การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Power Point ระดับสูง/นายสมชาย พงษ์เกษม/วันที่ 19-21 มกราคม 2552

1

3

20

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สถาบันฯ ให้มี ความรู้ความเข้าใจและสามารถ ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point ระดับสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

19. การฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร : การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Access/ นายสมชาย พงษ์เกษม/วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2552

1

3

20

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท ี่สถาบันฯ ให้มี ความรู้ความเข้าใจและสามารถ ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวม 14 หลักสูตร

19 ครั้ง

 

770 คน

เพื่อพัฒนาและสร้างเสริม ความรู้ความสามารถ ของบุคลากรภายใน สทน.