แหนมฉายรังสี Fermented Pork Sausage

ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
37 หมู่ 3 เทคโนธานี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5774167-71 โทรสาร 02-5771945 http://www.tint.or.th/tic/HOME.htm
 
วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและลดปริมาณปรสิต ปริมาณรังสีที่ใช้ต่ำสุด 2 กิโลเกรย์

แหนม บรรจุในถุงโพลีโพรไพลีน ห่อด้วยใบตอง พันด้วยพลาสติกห่อหุ้มอาหาร บรรจุลงกล่องโฟม นำมาฉายรังสี ที่ปริมาณรังสี ที่ปริมาณรังสี ต่ำสุด 2 กิโลเกรย์ เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและลดปริมาณปรสิต โดยนำ แหนม มาวัดการกระจายของรังสีตาม Checking Dose No. C 017

 
การตรวจวิเคราะห์ชนิดและ จำนวน ของจุลินทรีย์ แหนมฉายรังสี ที่ปริมาณรังสีต่ำสุด 2 กิโลเกรย์ สามารถเก็บรักษา ในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน โดยมีคุณภาพและรสชาต เป็นที่ยอมรับ ผลการสุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์จุลินทรีย์ พบว่าสามารถลดปริมาณเชื้อตั้งต้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์แหนมที่ไม่ได้รับรังสี และทำลาย เชื้อก่อโรคลงได้ทั้งหมด โดยมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทางจุลินทรีย์ตามที่กำหนด ( มอก . 1219/2537 - แหนม ) ดังนี้

1

Salmonella

ไม่พบ

ต่อ ตัวอย่าง 25 กรัม

2

S . aureus

ไม่พบ

ต่อ ตัวอย่าง 0.1 กรัม

3

C. perfringens

ไม่พบ

ต่อ ตัวอย่าง 0.1 กรัม

4

พยาธิ (Trichinella spiralis)

ไม่พบ

ในตัวอย่าง 100 กรัม

จากผลการทดลองนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิต แหนม ฉายรังสี และเตรียมเป็นรูปแบบการกระจายของรังสี เพื่อใช้ อ้างอิงในการฉายรังสี แหนม ให้กับผู้ประกอบการต่อไป โดยเทคโนโลยีการฉายรังสีสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพ ยืดอายุ ุการเก็บรักษา ทำให้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เผยแพร่ทั้งใน ประเทศและส่งออกได้