มะม่วงกวนฉายรังสี Mango cake

ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
37 หมู่ 3 เทคโนธานี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5774167-71 โทรสาร 02-5771945 http://www.tint.or.th/tic/HOME.htm
 
วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ปริมาณรังสีที่ใช้ต่ำสุด 2 กิโลเกรย์

มะม่วงกวน บรรจุในถุงโพลีโพรไพลีน นำมาฉายรังสีที่ปริมาณรังสีต่ำสุด 2 กิโลเกรย์ เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ และจุลินทรีย์ที่ ทำให้เกิดโรค โดยนำ มะม่วงกวน มาวัดการกระจายของรังสีตาม Dose mapping reference No. M 1 77

การตรวจวิเคราะห์ชนิดและจำนวนของจุลินทรีย ์ ผลการตรวจวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ ในผลิตภัณฑ์มะม่วงกวนฉายรังสี ที่ปริมาณรังสีต่ำสุด 2 กิโลเกรย์ และนำไปเก็บรักษาที่ห้องอุณหภูมิประมาณ 18- 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 เดือน หลังการฉายรังสี โดยการเ ป รียบเทียบกับมาตรฐานชนิดและจำนวนจุลินทรีย์ ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ์อุตสาหกรรม มอก . 919/2532 เรื่อง ผลไม้แห้ง

ชนิดจุลินทรีย์ที่ตรวจวิเคราะห์ (จำนวนโคโลนี ต่อ ตัวอย่าง 1 กรัม )

มะม่วงกวน ไม่ผ่านการฉายรังสี

มะม่วงกวนฉายรังสี

มอก . 919/2532 เรื่่ืื่อง ผลไม้แห้ง

1. จำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด

6,000

100

ไม่เกิน 10,000 โคโลนี ต่อ 1 กรัมตัวอย่าง

2. จำนวนเชื้อราและยีสต์ทั้งหมด

100

น้อยกว่า 10

ไม่เกิน 100 โคโลนี ต่อ 1 กรัมตัวอย่าง

3. Coliform โดยวิธี MPN ต่อตัวอย่าง 1 กรัม

น้อยกว่า 3

น้อยกว่า 3

 

4. E. coli

ไม่พบ

ไม่พบ

น้อยกว่า 3 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม

5. Staphylococcus aureus

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ ต่อตัวอย่าง 0. 1 กรัม

6. Salmonella

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ ต่อตัวอย่าง 25 กรัม

7. Clostridium perfringens

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ ต่อตัวอย่าง 0. 1 กรัม

ข้อมูลโภชนาการ มะม่วงกวนฉายรังสีี

Nutrition Facts ข้อมูลโภชนาการ

Serving Size หนึ่งหน่วยบริโภค : 2 tbsp ชิ้น ( 30 grams กรัม)

Serving per Container จำนวนหน่วยบริโภคต่อถุง : about ประมาณ 7

Amount per Serving คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

Calories พลังงานทั้งหมด 100 Calories from fat พลังงานจากไขมัน 0

 

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

% Daily Value*

Total Fat ไขมันทั้งหมด

0 g, ก.

0 %

Saturated Fat ไขมันอิ่มตัว

0 g, ก.

0 %

trans Fat

0 g, ก.

 

Cholesterol โคเลสเตอรอล

0 mg, มก.

0 %

Sodium โซเดียม

360 mg, มก.

15 %

Total Carbohydrate คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 24 g, ก.

8 %

Dietary Fiber ใยอาหาร

0 g, ก.

0 %

Sugars น้ำตาล

20 g, ก.

 

Protein โปรตีน

0 g, ก.

 

Vitamin A วิตามินเอ 0 %

Vitamin C วิตามินซี

30 %

Calcium แคลเซียม 0 % Iron เหล็ก

0 %

* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily

Values may be higher or lower depending on your calories needs :

* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 แคลอรี่

การประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัสของมะม่วงกวนฉายรังสี จะดำเนินการให้มีการประเมินเป็นระยะ ๆ โดย ผู้ชิมจำนวน 12-16 คน การวิเคราะห์และการคำนวณทางสถิติใช้โปรแกรม MINITAB V.15 ในการคำนวณและประเมินผล แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 การทดสอบความแตกต่างวิธี Triangle test โดยให้ผู้ทดสอบชิมเลือกตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง ที่มีความแตกต่าง จากพวก คือในการทดสอบ มี 1 ตัวอย่างที่เป็นมะม่วงกวนฉายรังสี และ อีก 2 ตัวอย่างที่เหลือ เป็นตัวอย่างควบคุมคือ มะม่วงกวนที่ไม่ผ่านการฉายรังสี ผลการทดลอง พบว่าผู้ทดสอบชิมประเมินให้มะม่วงกวนที่ฉายรังสี ไม่แตกต่างจาก มะม่วงกวน ที่ไม่ได้ฉายรังสี ณ 2 เดือน หลังฉายรังสี

ส่วนที่ 2 การประเมินคุณลักษณะและความชอบ เช่น ลักษณะภายนอก กลิ่น รสชาติ ความชอบโดยรวมเป็นต้น โดยใช้สเกล ตั้งแต่ 5 จุด ถึง 9 จุด โดยระดับคะแนนที่ได้สามารถนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินคุณภาพระหว่าง การเก็บรักษาได้ ผลการทดลอง พบว่า ผู้ทดสอบชิมประเมินคุณลักษณะและความชอบ ให้มะม่วงกวนที่ฉายรังสี ไม่แตกต่าง จากมะม่วงกวน ที่ไม่ได้ฉายรังสี ณ 2 เดือน หลังฉายรังสี

จากผลการทดลองนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิต มะม่วงกวน ฉายรังสี และเตรียมเป็นรูปแบบการกระจายของรังสี เพื่อใช้อ้างอิงในการฉายรังสี มะม่วงกวน ให้กับผู้ประกอบการต่อไป โดยเทคโนโลยีการฉายรังสีสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษา ทำให้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เผยแพร่ ทั้งในประเทศและส่งออกได้ ้