มะขามคลุกบ๊วยฉายรังสี Tamarind dusted with plum powder

ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
37 หมู่ 3 เทคโนธานี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5774167-71 โทรสาร 02-5771945 http://www.tint.or.th/tic/HOME.htm
 
วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ปริมาณรังสีที่ใช้ต่ำสุด 2 กิโลเกรย์

มะขามคลุกบ๊วย บรรจุในถุงโพลีโพรไพลีน นำมาฉายรังสีที่ปริมาณรังสีต่ำสุด 2 กิโลเกรย์ เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค โดยนำ มะขามคลุกบ๊วย มาวัดการกระจายของรังสีตาม Dose mapping reference No. M 1 92

การตรวจวิเคราะห์ชนิดและจำนวนของจุลินทรีย ์ผลการตรวจวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ ในผลิตภัณฑ์มะขามคลุกบ๊วย ฉายรังสีที่ปริมาณรังสีต่ำสุด 2 กิโลเกรย์ และนำไปเก็บรักษาที่ห้องอุณหภูมิประมาณ 18-20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 เดือน หลังการฉายรังสี โดยการเ ป รียบเทียบกับมาตรฐานชนิดและจำนวนจุลินทรีย์ ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก . 919/2532 เรื่อง ผลไม้แห้ง

ชนิดจุลินทรีย์ที่ตรวจวิเคราะห์

( จำนวนโคโลนี ต่อ ตัวอย่าง 1 กรัม )

มะขามคลุกบ๊วย

ไม่ผ่านการฉายรังสี

มะขามคลุกบ๊วย

ฉายรังสี

มอก . 919/2532 เรื่อง ผลไม้แห้ง

 

1. จำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด

300

10

ไม่เกิน 10,000 โคโลนี ต่อ 1 กรัมตัวอย่าง

2. จำนวนเชื้อราและยีสต์ทั้งหมด

10

น้อยกว่า 10

ไม่เกิน 100 โคโลนี ต่อ 1 กรัมตัวอย่าง

3. Coliform โดยวิธี MPN ต่อตัวอย่าง 1 กรัม

น้อยกว่า 3

น้อยกว่า 3

 

4. E. coli

ไม่พบ

ไม่พบ

น้อยกว่า 3 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม

5. Staphylococcus aureus

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ ต่อตัวอย่าง 0. 1 กรัม

6. Salmonella

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ ต่อตัวอย่าง 25 กรัม

7. Clostridium perfringens

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ ต่อตัวอย่าง 0. 1 กรัม

ข้อมูลโภชนาการ มะขามคลุกบ๊วยฉายรังสี

Nutrition Facts ข้อมูลโภชนาการ

Serving Size หนึ่งหน่วยบริโภค : 7 pieces ชิ้น ( 30 grams กรัม)

Serving per Container จำนวนหน่วยบริโภคต่อถุง : about ประมาณ 6

Amount per Serving คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

Calories พลังงานทั้งหมด 110 Calories from fat พลังงานจากไขมัน 0

 

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

% Daily Value*

Total Fat ไขมันทั้งหมด

0 g, ก.

0 %

Saturated Fat ไขมันอิ่มตัว

0 g, ก.

0 %

trans Fat

0 g, ก.

 

Cholesterol โคเลสเตอรอล

0 mg, มก.

0 %

Sodium โซเดียม

180 mg, มก.

7 %

Total Carbohydrate คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 26 g, ก.

7 %

Dietary Fiber ใยอาหาร

0 g, ก.

0 %

Sugars น้ำตาล

16 g, ก.

 

Protein โปรตีน Less than

น้อยกว่า 1 g, ก.

 

Vitamin A วิตามินเอ 0 %

Vitamin C วิตามินซี

0 %

Calcium แคลเซียม 2 % Iron เหล็ก

0 %

* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily

Values may be higher or lower depending on your calories needs :

* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 แคลอรี่

การประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัสของมะขามคลุกบ๊วยฉายรังสี จะดำเนินการให้มีการประเมินเป็นระยะๆ โดย ผู้ชิมจำนวน 12-16 คน การวิเคราะห์และการคำนวณทางสถิติใช้โปรแกรม MINITAB V.15 ในการคำนวณและ ประเมินผล แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 การทดสอบความแตกต่างวิธี Triangle test โดยให้ ผู้ทดสอบชิมเลือกตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง ที่มีความแตกต่าง จากพวก คือในการทดสอบ มี 1 ตัวอย่างที่เป็นมะขามคลุกบ๊วยฉายรังสี และ อีก 2 ตัวอย่างที่เหลือ เป็นตัวอย่างควบคุมคือ มะขามคลุกบ๊วยที่ไม่ผ่านการฉายรังสี ผลการทดลองพบว่าผู้ทดสอบชิมประเมินให้มะขามคลุกบ๊วยที่ฉายรังสี ไม่แตกต่างจาก มะขามคลุกบ๊วยที่ไม่ได้ฉายรังสี ณ 1.5 เดือน หลังฉายรังสี

ส่วนที่ 2 การประเมินคุณลักษณะและความชอบ เช่น ลักษณะภายนอก กลิ่น รสชาติ ความชอบโดยรวมเป็นต้น โดยใช้สเกล ตั้งแต่ 5 จุด ถึง 9 จุด โดยระดับคะแนนที่ได้สามารถนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาได้ ผลการทดลอง พบว่า ผู้ทดสอบชิมประเมินคุณลักษณะและความชอบ ให้มะขามคลุกบ๊วยที่ฉายรังสี ไม่แตกต่างจาก มะขามคลุกบ๊วยที่ไม่ได้ฉายรังสี ณ 1.5 เดือน หลังฉายรังสี ี

จากผลการทดลองนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิต มะขามคลุกบ๊วย ฉายรังสีและเตรียมเป็นรูปแบบการกระจายของรังสี เพื่อใช้อ้างอิงในการฉายรังสี มะขามคลุกบ๊วย ให้กับผู้ประกอบการต่อไป โดยเทคโนโลยีการฉายรังสีสามารถช่วยปรับปรุง คุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษา ทำให้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้เผยแพร่ทั้งในประเทศและส่งออกได้