มะขามคลุกน้ำตาลฉายรังสี Tamarind with crystal sugar

ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
37 หมู่ 3 เทคโนธานี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5774167-71 โทรสาร 02-5771945 http://www.tint.or.th/tic/HOME.htm
 
วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ปริมาณรังสีที่ใช้ต่ำสุด 2 กิโลเกรย์

มะขามคลุกน้ำตาลบรรจุในถุงโพลีโพรไพลีน นำมาฉายรังสีที่ปริมาณรังสีต่ำสุด 2 กิโลเกรย์ เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค โดยนำมะขามคลุกน้ำตาลมาวัดการกระจายของรังสีตาม Dose mapping reference No. M 161/48

การตรวจวิเคราะห์ชนิดและจำนวนของจุลินทรีย ์ ผลการตรวจวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ ในผลิตภัณฑ์มะขามคลุกน้ำตาล ฉายรังสีที่ปริมาณรังสีต่ำสุด 2 กิโลเกรย์ และนำไปเก็บรักษาที่ห้องอุณหภูมิประมาณ 18- 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 เดือน หลังการฉายรังสี โดยการเ ป รียบเทียบกับมาตรฐานชนิดและจำนวนจุลินทรีย์ ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก . 919/2532 เรื่อง ผลไม้แห้ง

ชนิดจุลินทรีย์ที่ตรวจวิเคราะห์

( จำนวนโคโลนี ต่อ ตัวอย่าง 1 กรัม )

มะขามคลุกน้ำตาล

ไม่ผ่านการฉายรังสี

มะขามคลุกน้ำตาล

ฉายรังสี

มอก . 919/2532 เรื่อง ผลไม้แห้ง

 

1. จำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด

100

น้อยกว่า 10

ไม่เกิน 10,000 โคโลนี ต่อ 1 กรัมตัวอย่าง

2. จำนวนเชื้อราและยีสต์ทั้งหมด

100

น้อยกว่า 10

ไม่เกิน 100 โคโลนี ต่อ 1 กรัมตัวอย่าง

3. Coliform โดยวิธี MPN ต่อตัวอย่าง 1 กรัม

น้อยกว่า 3

น้อยกว่า 3

 

4. E. coli

ไม่พบ

ไม่พบ

น้อยกว่า 3 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม โดยวิธี MPN

5. Staphylococcus aureus

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ ต่อตัวอย่าง 0. 1 กรัม

6. Salmonella

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ ต่อตัวอย่าง 25 กรัม

7. Clostridium perfringens (

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ ต่อตัวอย่าง 0. 1 กรัม

ข้อมูลโภชนาการ มะขามคลุกน้ำตาลฉายรังสี

Nutrition Facts ข้อมูลโภชนาการ

Serving Size หนึ่งหน่วยบริโภค : 2 tbsps ช้อนโต๊ะ ( 30 grams กรัม )

Serving per Container จำนวนหน่วยบริโภคต่อถุง : about ประมาณ 7

Amount per Serving คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

Calories พลังงานทั้งหมด 90 Calories from fat พลังงานจากไขมัน 0

 

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

% Daily Value*

Total Fat ไขมันทั้งหมด

0 g, ก.

0 %

Saturated Fat ไขมันอิ่มตัว

0 g, ก.

0 %

Cholesterol โคเลสเตอรอล

0 mg, มก.

0 %

Sodium โซเดียม

110 mg, มก.

5 %

Total Carbohydrate คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 21 g, ก.

7 %

Dietary Fiber ใยอาหาร

2 g, ก.

8 %

Sugars น้ำตาล

20 g, ก.

 

Protein โปรตีน

Less than น้อยกว่า 1 g, ก.

 

Vitamin A วิตามินเอ 0 %

Vitamin C วิตามินซี

10 %

Calcium แคลเซียม Less than น้อยกว่า 2 % Iron เหล็ก Less than

น้อยกว่า 2 %

* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily Values may be higher or lower depending on your calories needs :

 

* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 แคลอรี่

 

การประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัสของมะขามคลุกน้ำตาลฉายรังสี จะดำเนินการให้มีการประเมินเป็นระยะๆ โดย ผู้ชิมจำนวน 12-16 คน การวิเคราะห์และการคำนวณทางสถิติใช้โปรแกรม MINITAB V.15 ในการคำนวณและ ประเมินผล แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 การทดสอบความแตกต่างวิธี Triangle test โดยให้ ผู้ทดสอบชิมเลือกตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง ที่มีความแตกต่าง จากพวก คือในการทดสอบ จะ มี 1 ตัวอย่างที่เป็นมะขามคลุกน้ำตาลฉายรังสี และ อีก 2 ตัวอย่างที่เหลือ เป็นตัวอย่างควบคุม คือมะขามคลุกน้ำตาลที่ไม่ผ่านการฉายรังสี ผลการทดลองพบว่า ผู้ชิมสามารถแยกความแตกต่างได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ณ 1.5 เดือน หลังฉายรังสีี

ส่วนที่ 2 การประเมินคุณลักษณะและความชอบ เช่น ลักษณะภายนอก กลิ่น รสชาติ ความชอบโดยรวมเป็นต้น โดยใช้สเกล ตั้งแต่ 5 จุด ถึง 9 จุด โดยระดับคะแนนที่ได้สามารถนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาได้ ผลการทดลอง พบว่าผู้ทดสอบชิมได้ประเมินให้สีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % โดยมะขามคลุกน้ำตาลที่ไม่ได้ฉายรังสีมีสีที่เข้มมากกว่า อย่างไรก็ตามผู้ทดสอบชิมประเมินความชอบโดยรวมของ มะขามคลุกน้ำตาลที่ฉายรังสี ไม่แตกต่างจากมะขามคลุกน้ำตาลที่ไม่ได้ฉายรังสี

จากผลการทดลองนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิต ปลากรอบสามรส ฉายรังสีและเตรียมเป็นรูปแบบการกระจาย ของรังสี เพื่อใช้อ้างอิงในการฉายรังสี ปลากรอบสามรส ให้กับผู้ประกอบการต่อไป โดยเทคโนโลยีการฉายรังสีสามารถช่วย ปรับปรุงคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษา ทำให้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้สามารถยกระดับ ผลิตภัณฑ์ให้เผยแพร่ทั้งในประเทศและส่งออกได้