ปลากรอบสามรสฉายรังสี Sweet fired fish
ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
37 หมู่ 3 เทคโนธานี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5774167-71 โทรสาร 02-5771945 http://www.tint.or.th/tic/HOME.htm
 

วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ปริมาณรังสีที่ใช้ต่ำสุด 2 กิโลเกรย์

ปลากรอบสามรส บรรจุในถุงโพลีโพรไพลีน นำมาฉายรังสีที่ปริมาณรังสีต่ำสุด 2 กิโลเกรย์ เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค โดยนำ ปลากรอบสามรส มาวัดการกระจายของรังสีตาม Dose mapping reference No. M 189

การตรวจวิเคราะห์ชนิดและจำนวนของจุลินทรีย ์ผลการตรวจวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลากรอบสามรส ฉายรังสีที่ปริมาณรังสีต่ำสุด 2 กิโลเกรย์ และนำไปเก็บรักษาที่ห้องอุณหภูมิ ประมาณ 18-20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 เดือน หลังการฉายรังสี โดยการเ ป รียบเทียบกับมาตรฐานชนิดและจำนวนจุลินทรีย์ ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ์อุตสาหกรรม มอก . 700/2530 ปลาหยอง ปลาเกล็ด และปลาแห้งป่น

ชนิดจุลินทรีย์ที่ตรวจวิเคราะห์

( จำนวนโคโลนี ต่อ ตัวอย่าง 1 กรัม )

ปลากรอบสามรส

ไม่ผ่านการฉายรังสี

ปลากรอบสามรส

ฉายรังสี

มอก . 700/2530 - ปลาหยอง

ปลาเกล็ด และปลาแห้งป่น

1. จำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด

255,000

29,500

ไม่เกิน 10 0 ,000 โคโลนี ต่อ 1 กรัมตัวอย่าง

2. จำนวนเชื้อราและยีสต์ทั้งหมด

5,000

100

ไม่เกิน 100 โคโลนี ต่อ 1 กรัมตัวอย่าง

3. Coliform โดยวิธี MPN ต่อตัวอย่าง 1 กรัม

น้อยกว่า 3

น้อยกว่า 3

 

4. E. coli

ไม่พบ

ไม่พบ

น้อยกว่า 3 ต่อ ตัวอย่าง 1 กรัม โดยวิธี MPN

5. Staphylococcus aureus

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ ต่อ ตัวอย่าง 1 กรัม

6. Salmonella

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ ต่อ ตัวอย่าง 25 กรัม

7. Clostridium perfringens

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ ต่อ ตัวอย่าง 1 กรัม

ข้อมูลโภชนาการ ปลากรอบสามรสฉายรังสี

Nutrition Facts ข้อมูลโภชนาการ

Serving Size หนึ่งหน่วยบริโภค : 1/4 bag ถุง ( 55 grams กรัม )

Serving per Container จำนวนหน่วยบริโภคต่อถุง : about ประมาณ 4

Amount per Serving คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

Calories พลังงานทั้งหมด 270 Calories from fat พลังงานจากไขมัน 130

 

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

% Daily Value*

Total Fat ไขมันทั้งหมด

14 g, ก.

21 %

Saturated Fat ไขมันอิ่มตัว

5 g, ก.

25 %

trans Fat

0 g, ก.

 

Cholesterol โคเลสเตอรอล

75 mg, มก.

25 %

Sodium โซเดียม

860 mg, มก.

36 %

Total Carbohydrate คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 16 g, ก.

5 %

Dietary Fiber ใยอาหาร

0 g, ก.

0 %

Sugars น้ำตาล

12 g, ก.

 

Protein โปรตีน

19 g, ก.

 

Vitamin A วิตามินเอ 0 %

Vitamin C วิตามินซี

0 %

Calcium แคลเซียม 20 % Iron เหล็ก

6 %

* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily

Values may be higher or lower depending on your calories needs :

* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 แคลอรี่

การประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัสของปลากรอบสามรส จะดำเนินการให้มีการประเมินเป็นระยะๆ โดย ผู้ชิมจำนวน 12-16 คน การวิเคราะห์และการคำนวณทางสถิติใช้โปรแกรม MINITAB V.15 ในการคำนวณและประเมินผล แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 การทดสอบความแตกต่างวิธี Triangle test โดยให้ ผู้ทดสอบชิมเลือกตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง ที่มีความแตกต่าง จากพวก คือในการทดสอบ มี 1 ตัวอย่างที่เป็นปลากรอบสามรสฉายรังสี และ อีก 2 ตัวอย่างที่เหลือ เป็นตัวอย่างควบคุมคือ ปลากรอบสามรสที่ไม่ผ่านการฉายรังสี ผลการทดลองพบว่า ผู้ทดสอบชิมประเมินให้ปลากรอบสามรสที่ฉายรังสี ไม่แตกต่าง จากปลากรอบสามรสที่ไม่ได้ฉายรังสี ณ 3 วัน, 1 เดือน และ 3 เดือน หลังฉายรังสี

ส่วนที่ 2 การประเมินคุณลักษณะและความชอบ เช่น ลักษณะภายนอก กลิ่น รสชาติ ความชอบโดยรวมเป็นต้น โดยใช้สเกล ตั้งแต่ 5 จุด ถึง 9 จุด โดยระดับคะแนนที่ได้สามารถนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาได้ ผลการทดลอง พบว่าผู้ทดสอบชิมประเมินคุณลักษณะและความชอบ ให้ปลากรอบสามรสที่ฉายรังสี ไม่แตกต่างจาก ปลากรอบสามรสที่ไม่ได้ฉายรังสี ณ 3 วัน, 1 เดือน และ 3 เดือน หลังฉายรังสี

จากผลการทดลองนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิต ปลากรอบสามรส ฉายรังสีและเตรียมเป็นรูปแบบการกระจาย ของรังสี เพื่อใช้อ้างอิงในการฉายรังสี ปลากรอบสามรส ให้กับผู้ประกอบการต่อไป โดยเทคโนโลยีการฉายรังสีสามารถช่วย ปรับปรุงคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษา ทำให้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้สามารถยกระดับ ผลิตภัณฑ์ให้เผยแพร่ทั้งในประเทศและส่งออกได้